• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Polski
Ambasador Ukrainy: mam nadzieję, że w krótkim czasie będzie nowy rząd
Опубліковано 23 лютого 2014 року о 18:55

Am­ba­sa­dor Ukra­iny w Pol­sce Mar­ki­jan Mal­ski wy­ra­ził na­dzie­ję, że w naj­bliż­szym cza­sie w Ki­jo­wie zo­sta­nie utwo­rzo­ny nowy rząd. Po­dzię­ko­wał za wspar­cie Pol­ski w pro­eu­ro­pej­skich dą­że­niach Ukra­iny, a także za pomoc hu­ma­ni­tar­ną, która w ostat­nim cza­sie do­cie­ra na Maj­dan.

- Dzi­siaj Ukra­ina jest w cen­trum uwagi ca­łe­go świa­ta. Wszyst­ko za­le­ży od de­cy­zji ludzi, Maj­da­nu, Rady Naj­wyż­szej i roz­mów mię­dzy par­tia­mi opo­zy­cyj­ny­mi - po­wie­dział dzien­ni­ka­rzom Mal­ski.

Po­dzię­ko­wał Pol­sce za wspar­cie Pol­ski w pro­eu­ro­pej­skich dą­że­niach Ukra­iny a także za pomoc hu­ma­ni­tar­ną, która w ostat­nim cza­sie do­cie­ra do Ki­jo­wa.

- Mamy na­dzie­ję, że te cięż­kie czasy są już za nami. Od so­bo­ty dzia­ła Rada Naj­wyż­sza i po­dej­mu­je de­cy­zje. Teraz wszyst­ko za­le­ży od tego żeby w spo­sób roz­sąd­ny i mądry szyb­ko za­dzia­ła­ły wszyst­kie in­sty­tu­cje rzą­do­we. Nie można do­pu­ścić do tego co naj­gor­sze, do po­dzia­łu kraju na dwie czę­ści - po­wie­dział Mal­ski.

Py­ta­ny o naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ny roz­wój wy­da­rzeń na Ukra­inie, am­ba­sa­dor od­parł, że za­le­ży to m.in. od de­cy­zji par­la­men­tu - Rady Naj­wyż­szej. - To wszyst­ko za­le­ży od sy­tu­acji po­li­tycz­nej i roz­mów, które będą pro­wa­dzo­ne z róż­ny­mi przed­sta­wi­cie­la­mi na Ukra­inie - po­wie­dział am­ba­sa­dor.

Oce­nił, że na ki­jow­skim Maj­da­nie wy­ro­sła nowa ge­ne­ra­cja po­li­ty­ków ukra­iń­skich. - Nie wszy­scy znamy ich na­zwi­ska, ale zo­ba­czy­li­śmy, kto dzi­siaj ma wspar­cie Maj­da­nu i kto dzi­siaj bę­dzie or­ga­ni­zo­wał wszyst­kie spra­wy na Ukra­inie - po­wie­dział Mal­ski.

Po­in­for­mo­wał, że wczo­raj skie­ro­wał do po­zo­sta­łych am­ba­sa­do­rów ukra­iń­skich na świe­cie oświad­cze­nie do­ty­czą­ce współ­pra­cy z ukra­iń­skim par­la­men­tem. - Cho­dzi o to żeby am­ba­sa­do­ro­wie ukra­iń­scy na całym świe­cie wy­ko­ny­wa­li roz­ka­zy Rady Naj­wyż­szej - po­wie­dział Mal­ski.

Py­ta­ny o wyj­ście z wię­zie­nia b. pre­mier Julii Ty­mo­szen­ko, am­ba­sa­dor po­wie­dział, że był to jeden z celów pro­te­stów. - Wczo­raj była na Maj­da­nie i wszy­scy wi­dzie­li jak cie­pło lu­dzie ją przy­ję­li - po­wie­dział Mal­ski.

Polska agencja prasowa,

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux