• A-
  A+
 • Polski
 • Українською
Wjazd na terytorium Ukrainy
16 październik 2012 00:00

ZGODNIE Z Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku obywatele krajów członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu wjeżdżają do Ukrainy i przebywają bezwizowo 90 dni w ciągu 180 dni.

Obywatele wielu innych państw mogą również korzystać z ruchu bezwizowego w przypadku podróży do Ukrainy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy:

http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements-for-foreigners

Zgodnie z umowami międzynarodowymi podpisanymi przez Ukrainę, obywatele Azerbejdżanu, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Uzbekistanu nie potrzebują wiz dla wjazdu do Ukrainy.


Krótkoterminowe wizy dla obywateli Australii, Albanii, Gwatemali, Malezji, Meksyku, Nowej Zelandii, Panamy, Singapuru, Turcji i Chorwacji są wydawane bez zaproszenia.

 

Typy wiz

- tranzytowe (typ „B” - dozwolony czas pobytu na terytorium Ukrainy 5 dni)

- krótkoterminowe (typ „C” - dozwolony czas pobytu na terytorium Ukrainy nieprzekraczający 90 dni w ciągu 180 dni licząc od pierwszego dnia wjazdu)

- długoterminowe (typ „D” - wydawane w celu wjazdu na terytorium Ukrainy celem złożenia wniosku w spawie pobytu lub zamieszkanie w Ukrainie na okres dłuższy niż 90 dni).

Wizy cudzoziemcom i bezpaństwowcom udziela się po rozpatrzeniu odpowiednich dokumentów z uwzględnieniem planowanego okresu pobytu w Ukrainie.

W przypadku odmowy wydania wizy cudzoziemiec lub bezpaństwowiec otrzymuje taką decyzję w formie pisemnej. Cudzoziemcom lub bezpaństwowcom przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do szefa misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, gdzie był składany wniosek wizowy. W odwołaniu należy podać uzasadnienie odwołania oraz prośbę ponownego rozpatrzenia wniosku wizowego. Odwołanie może być złożone w terminie 2 miesięcy od momentu otrzymania przez cudzoziemca lub bezpaństwowa odmowy wydania wizy.

Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku wizowego:

Cudzoziemiec lub bezpaństwowiec w celu uzyskania wizy składa osobiście lub przez pełnomocnika następujące dokumenty:

1)                 Wypełniony i podpisany formularz wizowy;

2)                 Ważny paszport;

3)                 Dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm;

4)                 Dokument potwierdzający dokonanie opłaty konsularnej chyba, że ustawodawstwo lub umowy międzynarodowe Ukrainy stanowią inaczej;

5)                 W przypadku składania wniosku o wydawanie wizy osobom nieletnim - dokument potwierdzający zgodę drugiego rodzica lub opiekuna prawnego, inne wymagane dokumenty dla samodzielnego wyjazdu nieletniej osoby za granicę lub ich wyjazdu w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna prawnego;

6)                 Polisę ubezpieczeniową;

7)                 Dokument potwierdzający cel pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca w Ukrainie.

Obywatele państw trzecich spoza UE przedstawiają również aktualną kartę pobytu potrzebną dla powrotu do miejsca pobytu w Polsce. W razie braku takiego dokumentu cudzoziemiec lub bezpaństwowiec ubiega się o wizę w kraju pochodzenia lub stałego zamieszkania.


W zależności od typu wizy do wniosku wizowego dołącza się następujące dokumenty potwierdzające cel podróży:

Wiza typu B (tranzytowa):

- Dokument potwierdzający tranzytowy charakter podróży (wiza do kraju trzeciego - w razie potrzeby: bilet itp.)

- Dokument potwierdzający charakter tranzytowy przewozu ładunków i pasażerów transportem drogowym;

- Licencja na wykonanie międzynarodowych przewozów, wydana przez właściwy organ kraju przyjmującego.

 

Wiza typu C (krótkoterminowa):

- Zaproszenie według ustalonego wzoru strony przyjmującej, wydane przez terytorialne przedstawicielstwo Służby Migracyjnej Państwa;

- Zaproszenie Ministerstwa, innego organu władzy państwowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego lub organizacji publicznej;

- Umowa na przewóz ładunków i pasażerów transportem drogowym, wraz z licencją dla ruchu międzynarodowego;

- Karta Ukraińca mieszkającego za granicą lub jego osobiste oświadczenie wraz z dokumentami lub dowodami potwierdzającymi pochodzenie ukraińskie takiego cudzoziemca lub bezpaństwowca Małżonek osoby posiadającej Kartę Ukraińca mieszkającego za granicą oraz ich dzieci w razie wspólnego wjazdu i pobytu w Ukrainie składają oświadczenie lub dokument potwierdzający więzy rodzinne;  

- Dokument potwierdzający turystyczny charakter wyjazdu zgodnie z Ustawą Ukrainy „O turystyce”;

- Zaproszenie z ukraińskiego zakładu medycznego;

- Dokument potwierdzający państwową rejestrację inwestycji zagranicznych w gospodarkę Ukrainy w walucie obcej w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy dolarów amerykańskich;

 - Potwierdzenie Komisji ds. Pomocy Humanitarnej przy Gabinecie Ministrów Ukrainy dotyczące wjazdu cudzoziemca lub bezpaństwowca celem zapewnienia pomocy humanitarnej;

- Zaproszenie organizacji religijnej, uzgodnione z organem administracji państwowej, który dokonał rejestracji odpowiedniej organizacji religijnej, w celu krótkotrwałego pobytu w celu wykonania obrzędów religijnych lub innej kanonicznej działalności;

- Wniosek szefa zagranicznego organu środków masowego przekazu w sprawie nadania wizy zagranicznemu korespondentowi albo przedstawicielowi takiego środka masowego przekazu, który wjeżdża do Ukrainy krótkoterminowo w celu wykonania swoich obowiązków służbowych;

- Wniosek organu władzy publicznej państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

 

Wiza typu D (długoterminowa)

- W odpowiedni sposób uwierzytelniona kopia Zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca lub bezpaństwowca, wydanego przez Państwowe Centrum Zatrudnienia lub jego filię terytorialną;

- Kopia decyzji  Zezwolenia na imigrację, wydanego przez Państwową Służbę Migracyjną lub jej filię terytorialną;

- Zezwolenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy na wydanie wiz dla członków rodziny osoby posiadającej status uchodźcy w Ukrainie;

- Oryginał zaproszenia do podjęcia nauki na formularzu standardowym; w okresie od 15 listopada do 15 sierpnia – dokument potwierdzający wsparcie wizowego wystawione przez Ministerstwo Edukacji Młodzieży i Sportu Ukrainy;

- Zaproszenie instytucji publicznej, przedsiębiorstwa lub organizacji, które są odbiorcami projektu międzynarodowej pomocy technicznej;

- Zaproszenie organizacji religijnej, uzgodnione z organem władzy państwowej, który dokonał rejestracji takiej organizacji religijnej, w celu długotrwałego przebywania dla wykonania obrzędów religijnych lub przeprowadzenia innej działalności kanonicznej;

- Zaproszenie zarejestrowanej w odpowiedni sposób filii, oddziału, przedstawicielstwa lub innej organizacji publicznej (pozarządowej) państwa obcego,

- Zaproszenie przedstawicielstwa zagranicznego podmiotu gospodarczego, zarejestrowanego w odpowiedni sposób, uzgodnione przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy;

- Zaproszenie zarejestrowanej w odpowiedni sposób filii lub przedstawicielstwa banku zagranicznego;

- Wniosek zagranicznych mediów, uzgodniony przez Państwowy Komitet ds. Telewizji i Radiofonii Ukrainy;

- Wniosek zagranicznych przedstawicielstw państw obcych lub organizacji międzynarodowych w sprawie wydania wizy dla pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw, którzy wjeżdżają do Ukrainy dla długotrwałego pobytu w celu wykonania swoich obowiązków służbowych oraz dla członków ich rodzin.

- Wniosek odpowiedniej instytucji państwowej, odpowiedzialnej za realizację programów w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i wolontariatu w sprawie wydania wizy wjazdowej dla cudzoziemca lub bezpaństwowca, który będzie zaangażowany w realizację wspomnianych programów;

- Dokument potwierdzający fakt zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Ukrainy (związek małżeński między obywatelem Ukrainy i cudzoziemcem lub bezpaństwowcem zawarty poza granicami Ukrainy weryfikuje się zgodnie z Ustawą Ukrainy „O Prywatnym Prawie Międzynarodowym”);

- Dokument poświadczający więzy rodzinne pomiędzy cudzoziemcem lub bezpaństwowcem ubiegającym się o wizę oraz cudzoziemcem lub bezpaństwowcem posiadającym zezwolenie na zamieszkanie w Ukrainie czasowe lub stałe (dokumenty, wydane przez właściwe organy państw obcych, powinny być zalegalizowane, chyba że ustawa lub umowa międzynarodowa Ukrainy przewiduje inaczej. Dokumenty składa się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język ukraiński, a w przypadku braku takiej możliwości – na język angielski), kopią odpowiedniego zezwolenia na zamieszkanie w Ukrainie na okres czasowy lub stały oraz standardowym dokumentem potwierdzającym wystarczającą wysokość środków finansowych cudzoziemca lub bezpaństwowca dla utrzymania członków rodziny odwiedzających go w Ukrainie;

- Inne dokumenty, jeżeli jest to przewidziane umowami międzynarodowymi Ukrainy.

 

W razie potrzeby konsul może prosić cudzoziemca lub bezpaństwowca składającego wniosek wizowy o przeprowadzenie wywiadu dodatkowego lub przedstawienie innych dodatkowych dokumentów w celu wyjaśnienia celu podróży.

 

Rozpatrzenie wniosków wizowych

Urząd Konsularny w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletu dokumentów wizowych podejmuję decyzję o udzieleniu wizy.

Rozpatrzenie wniosku o wizę może być przedłużone do 30 dni kalendarzowych w przypadku potrzeby dalszej weryfikacji tych dokumentów.

Ekspresowego (do 15 dni) rozpatrzenia wniosków wizowych dokonuje się na życzenie osoby zainteresowanej, gdy jest to możliwe w terminie określonym przez konsula.

 

Ważność wizy

W zależności od typu termin ważności wizy wynosi:

 • В (tranzytowa)   – termin wyznaczony w dokumentach będących podstawą dla jej wydania, jednak nie dłużej niż jeden rok;
 • С (krótkoterminowa) – sześć miesięcy lub termin wyznaczony w dokumentach będących podstawą dla jej wydania, jednak nie dłużej niż 5 lat;
 • D (długoterminowa) – 45 dni.

Wizy wielokrotne na termin pobytu w Ukrainie powyżej 1 roku ważności są wydawane, gdy cudzoziemiec lub bezpaństwowiec wykorzystał w ciągu dwóch ostatnich lat roczne wizy wielokrotne nie łamiąc prawa ukraińskiego, oraz gdy są podstawy do ubiegania się o taką wizę.

Opłaty wizowe

Za wydanie wiz obowiązują następujące opłaty konsularne, chyba że umowy międzynarodowe Ukrainy przewidują inaczej w:

• wiza jednorazowa - 85 USD;

• wiza dwukrotna - 130 USD;

• wiza wielokrotna - 200 USD.

Za ekspresowe rozpatrzenie wniosku wizowego pobiera się podwójną stawkę opłaty konsularnej.

Urzędy konsularne Ukrainy, na zasadach wzajemności, mogą pobierać od obywateli szeregu państw obcych opłaty wizowe odbiegające od wskazanych wyżej stawek taryfowych.

Bezpłatnie wizy wydawane są:

1 ) dzieciom poniżej szóstego roku życia ;

2 ) osobom posiadającym Kartę Ukraińca mieszkającym za granicą, ich małżonkom oraz dzieciom w przypadku wspólnego wjazdu i pobytu na terytorium Ukrainy;

3) osobom legitymującym się paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi i wjeżdżającym do Ukrainy w sprawach służbowych;

4) pracownikom zagranicznych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych w Ukrainie i członkom ich rodzin;

5) pracownikom organizacji międzynarodowych i ich misji w Ukrainie oraz członkom ich rodzin;

6) przedstawicielom misji państw obcych przy organizacjach międzynarodowych, które mają siedzibę w Ukrainie i odpowiednio do statutów tych organizacji lub odpowiednich umów międzynarodowych korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, a także członkom ich rodzin;

7) szefom i członkom oficjalnych delegacji państw obcych i osobom im towarzyszącym, odwiedzającym Ukrainę na zaproszenie Prezydenta Ukrainy, Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, Gabinetu Ministrów Ukrainy i Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

8 ) osobom pełniącym funkcje konsuli honorowych Ukrainy;

9) osobom, wjeżdżającym do Ukrainy dla przekazania pomocy humanitarnej lub prowadzenia działalności charytatywnej, jeżeli wydana została odpowiednia zgoda Komisji ds. Humanitarnej przy Gabinecie Ministrów Ukrainy;

10) osobom, wjeżdżającym do Ukrainy w celu realizacji międzynarodowych projektów pomocy technicznej, zarejestrowanych w odpowiedni sposób oraz posiadającym zaproszenie instytucji państwowej, firmy lub organizacji będącej odbiorcą takiego projektu;

11) pracownikom służb ratunkowych, wjeżdżających do Ukrainy na wniosek Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w celu podjęcia działań ratowniczych;

12) członkom rodzin osób  posiadających status uchodźcy w Ukrainie;


13) członkom formacji wojskowych oraz agencji wjeżdżających do Ukrainy w sprawach służbowych na zaproszenie odpowiednich ministerstw oraz innych centralnych organów władz państwowych.


W przypadku odmowy wydania wizy opłata wizowa nie podlega zwrotowi.

СТВОРИТИ ПІДРОЗДІЛ

Uwierzytelnienie Dokumentów

Zgodnie z Umową między Ukrainą a Rzecząpospolitą Polską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1994 roku dokumenty, które sporządził lub uwierzytelnił właściwy organ jednej z Umawiających się Stron, opatrzone pieczęcią urzędową i podpisem osoby uprawnionej, posiadają moc na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez potrzeby legalizacji. Dotyczy to także odpisów i tłumaczeń dokumentów, które uwierzytelnił właściwy organ. Oprócz tego dokumenty, które na terytorium jednej z Umawiających się Stron traktowane są jako dokumenty urzędowe, uważane są za takie również na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

СТВОРИТИ ПІДРОЗДІЛ

ZAWARCIE PRZEZ OBYWATELE UKRAINY ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO NA TERYTORIUM POLSKI

Informujemy, iż w związku ze zmianami w ustawodawstwie Ukrainy w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przez obywateli Ukrainy za granicą, z dnia 1 stycznia 2011 roku obywatelom Ukrainy w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej nie wydaje się zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.

Zgodnie z art.7 Rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy „O zasadach rejestracji aktów stanu cywilnego” nr 52/5 z dnia 18.10.2000 roku ze zmianami z dnia 26.12.2008 roku, oraz zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, obywatele Ukrainy, które mieszkają za granicą, w celu zawarcia związku małżeńskiego oraz potwierdzenia ich stanu cywilnego składają do właściwych urzędów stanu cywilnego oświadczenie, poświadczone przez konsula placówki  dyplomatycznej lub konsularnej Ukrainy, lub notariusza Ukrainy albo inny wydany przez właściwy organ kraju zamieszkania dokument potwierdzający, iż wnioskujący nie przebywa w związku małżeńskim.

Z dnia 1 stycznia 2011 roku dla zawarcia związku małżeńskiego przez obywateli Ukrainy za granicą placówki dyplomatyczne i konsularne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wydania wyłącznie poświadczonego przez konsula oświadczenia obywatela Ukrainy, w którym osoba wnioskująca oświadcza o swoim stanie cywilnym.

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux