Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:30

Polska

Informacja o regułach wjazdu/wyjazdu na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu

Zgodnie z przepisami Ustawy UkrainyO zapewnieniu praw i wolności obywateli na czasowo okupowanym terytorium Ukrainy z dnia 15 kwietnia 2015 roku, czasowo okupowane terytorium (czyli terytorium Autonomicznej Republiki Krymu oraz Sewastopolu) jest częścią integralną terytorium Ukrainy, na którym obowiązuje ustawodawstwo ukraińskie.   

Wjazd/wyjazd na Krym jest wyznaczony w Regulaminie wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, zatwierdzonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 4 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z ww. Regulaminem, obcokrajowcy oraz bezpaństwowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać na Krym przez drogowe przejścia administracyjne w obwodzie Chersońskim Kałanczak, Czapłynka, Czongar oraz kolejowe przejścia Cherson, Melitopol, Wadym, Nowooleksijiwka na podstawie paszportu i zezwolenia specjalnego, wydanego przez biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w rejonach Nowotrojickim lub Heniczeskim obwodu Chersońskiego.

Zezwolenie specjalne jest wydawane w przypadku:

1)     pobytu na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny jednego z małżeństwa obcokrajowca lub bezpaństwowca, co potwierdza się dokumentami, wydanymi przez pełnomocne instytucje państwowe Ukrainy;

2)     miejsca pochówku na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny jednego z małżeństwa obcokrajowca lub bezpaństwowca, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;

3)     śmierci bliskich krewnych albo członków rodziny jednego z małżeństwa obcokrajowca lub bezpaństwowca, zamieszkałych na Krymie, co potwierdza się odpowiednymi dokumentami;

4)     prawa własności na nieruchomości, znajdujące się na Krymie;

5)     konieczności pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych, w tym w ramach organizacji międzynarodowych, członkiem których jest Ukraina, prowadzenia działalności przez inne rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe z innych państw oraz misje niezależne działające na rzecz obrony praw człowieka. W tym przypadku zezwolenie specjalne jest wydawane wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez MSZ Ukrainy;

6)     pełnienia regularnych podróży na Krym, związanych z wykonaniem funkcji zawodowych przez kolejarzy;

7)     konieczności prowadzenia działalności dziennikarskiej (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy);

8)     konieczności głoszenia przekonań wyznaniowych, wykonywania obrzędów religijnych czy zaspokojenia potrzeb wyznaniowych (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Kultury Ukrainy);

9)     pobytu na Krymie na mocy wydanej zgodnie z ustawodawstwem karty stałego pobytu obcokrajowca lub bezpaństwowca, miejsce zamieszkania których jest zarejestrowane na Krymie lub w Sewastopolu.

10) konieczności udziału w wydarzeniach Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego.

Zezwolenie specjalne jest wydawane obcokrajowcom lub bezpaństwowcom po osiągnieciu 18. roku życia. Dane o obcokrajowcach lub bezpaństwowcach poniżej 18. roku życia są wpisywane do zezwoleń specjalnych, wydanych ich rodzicom albo prawnym pełnomocnikom.

Zezwolenie specjalne może być wydane na jedno- lub wielokrotne wjazdy na Krym. Uprawnienie do wielokrotnego wjazdu na Krym jest ważne przez jeden rok.

Wydanie zezwolenia specjalnego albo podjęcie decyzji o odmowie odbywa się w terminie pięciu dni roboczych z momentu podania wniosku.

W przypadku otrzymania odmowy osoba może odwołać się do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy jako organu nadrzędnego lub do sądu.

Posiadanie zezwolenia specjalnego nie wyklucza sprawdzenia dokumentów, potwierdzających cel wjazdu/wyjazdu na Krym przez funkcjonariuszy Państwowej Służby Granicznej w przejściach granicznych.

W przypadku złamania przepisów Regulaminолегu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego osoba jest pociągana do odpowiedzialności zgodnie z prawem.

W razie dodatkowych pytań prosimy zwracać się do placówek konsularnych Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej (http://poland.mfa.gov.ua/pl/consular-affairs/contacts).

O zabezpieczeniu praw i swobód obywateli oraz  reżim prawny na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy

W dniu 9 maja 2014 roku weszła w życie Ustawa Ukrainy „O zabezpieczeniu praw i swobód obywateli oraz  reżim prawny na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy” (dalej - Ustawa), która m.in. wyznacza reguły wjazdu osób na tymczasowo okupowane terytorium oraz wyjazdu z niego. Z treścią Ustawy można się zapoznać na stronie (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18).

Odpowiednio do Art.10 Ustawy obywatele Ukrainy mają prawo wolnego wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium oraz wyjazdu z niego przez punkty kontroli wjazdu-wyjazdu po przedstawieniu dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo Ukrainy.

Jednocześnie wjazd obcokrajowców i bezpaństwowców na tymczasowo okupowane terytorium, a także wyjazd z niego przez punkty kontroli wjazdu-wyjazdu, jest możliwy po uzyskaniu specjalnego zezwolenia.

Odpowiednio do przepisów Ustawy zostały znowelizowane przepisy kilku aktów prawnych odnoszące się do odpowiedzialności osób za łamanie trybu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego:

  1. Kodeks kryminalny Ukrainy został uzupełniony o art. 332-1 takiej treści: (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1361973536672492):

- naruszenie trybu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego w celu  narażenia na szkody interesów państwa podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat lub karze pozbawienia wolności na ten sam okres wraz z konfiskatą pojazdu. Te same czyny dokonane powtórnie lub w porozumieniu z grupą osób, lub urzędnikiem państwowym będącym na stanowisku podlegają karze pozbawienia wolności od lat trzech do pięciu z zakazem obejmowania pewnych stanowisk i wykonywania pewnych zawodów na okres do trzech lat wraz z konfiskatą pojazdów. Wspomniane czyny dokonane w grupie zorganizowanej podlegają karze pozbawienia wolności od pięciu do ośmiu lat.

2. Kodeks administracyjny Ukrainy uzupełniono o art. 204-1 takiej treści:

- naruszenie trybu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego podlega grzywnie w wysokości od stu do trzystu minimalnych stawek niepodlegających opodatkowaniu zgodnie z kodeksem podatkowym Ukrainy lub karze aresztu administracyjnego do piętnastu dni”.

3. Artykuł 13 Ustawy Ukrainy „O statusie prawnym obcokrajowców i bezpaństwowców” (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17) uzupełniono o ustęp takiej treści:

 wjazdu do Ukrainy obcokrajowcowi lub bezpaństwowcowi odmawia się:

- jeżeli taka osoba ma zamiar dokonać wjazdu przez punkty kontroli wjazdu-wyjazdu na tymczasowo okupowane terytorium bez odpowiedniego zezwolenia lub gdy osoba podczas poprzedniego pobytu na terytorium Ukrainy dokonała wyjazdu z terytorium Ukrainy przez punkt kontroli wjazdu-wyjazdu;

Ustawę uzupełniono o Art.14-1 takiej treści:

- cudzoziemcom lub bezpaństwowcom, którzy przybyli do punktu kontroli wjazdu-wyjazdu z tymczasowo okupowanego terytorium bez odpowiedniego zezwolenia nie zezwala się na dalszy wjazd i nakazuje w jak najkrótszym terminie powrót na tymczasowo okupowane terytorium lub do państwa, które wydało dokument paszportowy.

W razie braku możliwości natychmiastowego powrotu cudzoziemca lub bezpaństwowca pozostaje on w punkcie kontroli wjazdu-wyjazdu do momentu  pojawienia się takich możliwości.

Takim osobom umieszcza się w dokumencie paszportowym stempel o zakazie wjazdu do Ukrainy na okres zawarty w decyzji podjętej odpowiednio do przepisów części czwartej art.13 tej Ustawy”;

Art.20 uzupełniono o część czwartą takiej treści:

- przejazd tranzytowy cudzoziemców lub bezpaństwowców przez tymczasowo okupowane terytorium jest zakazany.

Przewidziany wspomnianą Ustawą system prawny obowiązuje do całkowitego odnowienia ładu konstytucyjnego Ukrainy na tymczasowo okupowanym terytorium.

O zatwierdzeniu Regulaminu potwierdzenia dostatecznego finansowego zabezpieczenia cudzoziemców oraz bezpaństwowców 

Z dniem 19 grudnia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 4 grudnia 2013 roku nr 884 „O zatwierdzeniu Regulaminu potwierdzenia dostatecznego finansowego zabezpieczenia cudzoziemców oraz bezpaństwowców przy wjeździe do Ukrainy, pobytu w Ukrainie, tranzytu przez terytorium Ukrainy oraz opuszczaniu jej terytorium oraz definiowanie takiego zabezpieczenia”.

Cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy przy wjeździe do Ukrainy, pobytu na terytorium Ukrainy oraz tranzytu przez jej terytorium i wyjazdu poza granice Ukrainy do innego kraju, gdy inne przepisy nie są przywidziane przez ustawodawstwo Ukraińskie, są zobowiązani do posiadania środków finansowych równych 20-krotnemu miesięcznemu minimum egzystencji ustanowionemu w Ukrainie w dniu przekroczenia granicy Ukraińskiej.

Według art. 7 Ustawy Ukrainy „O budżecie publicznym Ukrainy na rok 2013” minimum egzystencji na jedną osobę dorosłą w przeliczeniu na jeden miesiąc wynosiło na dzień 1 grudnia 1176 hrywien ukraińskich.

Jeżeli okres pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca w Ukrainie jest mniejszy lub większy od miesiąca, ta kwota jest dzielona przez średnią arytmetyczną liczbę dni miesiąca (30 dni) i mnożona przez liczbę planowanych dni pobytu (do kwoty dodawane są koszty utrzymania w Ukrainie przez pięć dni):

Koszt utrzymania = ((20 х Minimum egzystencji) : 30) х (liczba dni+5),

Koszt utrzymania – dostateczne zabezpieczenie finansowe;

Minimum egzystencji – minimum egzystencji na jedną osobę dorosłą w przeliczeniu na jeden miesiąc;

Liczba dni – planowana liczba dni pobyty w Ukrainie.

Przy oszacowaniu odpowiedniego zabezpieczenia finansowego cudzoziemca lub bezpaństwowca brane są pod uwagę również odpowiednio potwierdzone zobowiązania finansowe gospodarza, który zaprasza cudzoziemca lub bezpaństwowca. Zgodnie z § 1.13 Reguł wydawania zaproszeń dla cudzoziemców i bezpaństwowców w celu uzyskania wizy na wjazd do Ukrainy, zatwierdzonych przez rozporządzenie MSW Ukrainy z 08.10.2008 nr 524, w swoim wniosku strona zapraszająca potwierdza zabezpieczenie finansowe potrzebne dla cudzoziemca lub bezpaństwowca w okresie jego pobytu w Ukrainie.

Zgodnie z art. 21 ustawy Ukrainy "O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców" dostępność zabezpieczenia finansowego lub gwarancja jego dostępności może być potwierdzona przez przedstawienie do kontroli:
1 ) środków pieniężnych w walucie Ukraińskiej lub walucie obcej;
2 ) dokumentu potwierdzającego możliwość otrzymania środków finansowych w bankach w Ukrainie;
3 ) karty płatniczej z wyciągami z konta bankowego osoby kontrolowanej, potwierdzającej dostępność środków pieniężnych;
4) dokumentu potwierdzającego rezerwację lub opłatę miejsca zamieszkania oraz żywienia w Ukrainie;
5 ) Vouchera turystycznego;
6 ) Listu gwarancyjnego strony zapraszającej cudzoziemca lub bezpaństwowca o przejęcie zobowiązań finansowych związanych z pobytem cudzoziemca lub bezpaństwowca na terytorium Ukrainy;
7 ) biletu na powrót do kraju obywatelstwa lub kraju zamieszkania lub państwa trzeciego.

Kontrola dostępności wystarczającego zabezpieczenia finansowego dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa w przypadku podróży do Ukrainy, pobytu w Ukrainie, tranzytu przez terytorium Ukrainy i wyjazdu do innego kraju, albo poświadczenie możliwości otrzymania odpowiednich środków finansowych w Ukrainie w sposób legalny jest przeprowadzana:
1 ) w urzędach konsularnych Ukrainy przy wnioskowaniu o wydawanie wizy;
2 ) w punktach przekraczania granicy państwowej podczas kontroli granicznej albo według procedury kontroli drugiej linii;
3 ) przez organy regionalne lub służby Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy  podczas przedłużenia dokumentów pobytowych na terytorium Ukrainy lub przy wnioskowaniu strony zapraszającej o zaproszenie w celu uzyskania wizy na wjazd do Ukrainy dla cudzoziemca albo bezpaństwowca.

Jednocześnie przepisy Rozporządzenia nie stosują się wobec:

1) cudzoziemców oraz bezpaństwowców na stałe mieszkających w Ukrainie;

2) osób, wspomnianych w paragrafie piątym oraz szóstym art. 16. Ustawy Ukrainy „O statusie prawnym cudzoziemców oraz bezpaństwowców”, w tym cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy nie ukończyli osiemnastu lat; turystów zagranicznych przebywających w rejsie;

3) cudzoziemców i bezpaństwowców, uwzględnionych przepisami Ustawy Ukrainy "O uchodźcach i osobach potrzebujących dodatkowej lub tymczasowej ochrony."

Tekst Rozporządzenia w języku Ukraińskim znajduje się na stronie:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF.

Regulamin udzielania pomocy medycznej cudzoziemcom oraz bezpaństwowcom zamieszkałym w Ukrainie na stałe lub czasowo przebywającym na terytorium Ukrainy

Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 121 z dnia 19 marca 2014 roku został uchwalony Regulamin udzielania pomocy medycznej cudzoziemcom oraz bezpaństwowcom zamieszkałym w Ukrainie na stałe lub czasowo przebywającym na terytorium Ukrainy, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy lub osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, odnośnie których została podjęta decyzja o rozpatrzenie dokumentów w spawie nadania statusu uchodźcy lub osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej oraz osób uznanych za uchodźców lub osób potrzebujących ochrony uzupełniającej (dalej - Regulamin).

Wspomniany akt prawny w szczególności reguluje kwestie udzielania opieki medycznej następującym kategoriom cudzoziemców i bezpaństwowców:

- którzy zamieszkują na stałe lub czasowo przebywają na terytorium Ukrainy;

- którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy lub osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej;

- w sprawie których została podjęta decyzja o rozpatrzeniu dokumentów o nadanie statusu uchodźcy lub osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej;

- którzy zostali uznani za uchodźców lub osoby potrzebujące ochrony uzupełniającej.

Przepisy Regulaminu przewidują, iż opieka medyczna, w tym w przypadkach nagłych, jest udzielana cudzoziemcom i bezpaństwowcom przebywającym czasowo na terytorium Ukrainy na płatnych zasadach, jeżeli prawo Ukrainy lub umowy międzynarodowe Ukrainy nie stanowią inaczej.

Koszt opieki ustala zakład opieki medycznej taką opiekę świadczący w trybie ustalonym przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy a stosowną opłatę uiszcza się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w walucie ukraińskiej.

W razie posiadania przez cudzoziemca lub bezpaństwowca na stałe lub czasowo przebywającego na terytorium Ukrainy umowy ubezpieczenia z firmą ubezpieczeniową – rezydentem Ukrainy (polisa, zaświadczenie, certyfikat) gwarantującej opłatę kosztów opieki medycznej (umowy ubezpieczenia), opłata kosztów opieki jest dokonywana przez ubezpieczyciela na konto zakładu opieki medycznej pod warunkiem przedstawienia dokumentów płatności.

W razie zawarcia porozumienia o wzajemnym uznawaniu umów ubezpieczeniowych pomiędzy ubezpieczycielem-rezydentem a ubezpieczycielem-nierezydentem, pokrycie kosztów opieki medycznej udzielonej cudzoziemcowi lub bezpaństwowcowi przebywającemu czasowo na terytorium Ukrainy, gdy posiada on odpowiednią umowę ubezpieczenia jest gwarantowane przez ubezpieczyciela-rezydenta.

Opłata za usługi opieki medycznej, która była świadczona przez zakłady służby zdrowia może być dokonywana również przez wskazaną w umowie ubezpieczenia firmę koordynującą udzielanie opieki medycznej i prowadzącą swoją działalność w Ukrainie.

Jeżeli koszt opieki medycznej przekracza sumę wskazaną w umowie ubezpieczenia, cudzoziemiec lub bezpaństwowiec jest zobligowany pokryć różnicę na rzecz zakładu opieki zdrowotnej, który medyczną tej pomocy udzielił.

W przypadku braku umowy ubezpieczenia lub braku możliwości udokumentowania prawa do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w Ukrainie, pokrycie kosztów opieki medycznej, w tym w przypadkach nagłych, dokonuję cudzoziemiec lub bezpaństwowiec.

W przypadku nieuregulowania kwestii pokrycia kosztów usług medycznych na rzecz zakładu opieki medycznej świadczącego takie usługi, sprawę załatwia się przy udziale odpowiednich przedstawicielstw zagranicznych w Ukrainie.

Cudzoziemcom oraz bezpaństwowcom na stałe zamieszkałym na terytorium Ukrainy, cudzoziemcom oraz bezpaństwowcom uznanym za uchodźców lub osób potrzebujących ochrony uzupełniającej, opieka medyczna jest świadczona w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżetach państwowym i lokalnych.

Usługi lekarskie cudzoziemców i bezpaństwowców ubiegających się o status uchodźcy lub osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej, cudzoziemców i bezpaństwowców, odnośnie których została podjęta decyzja o rozpatrzenie dokumentów w spawie nadania statusu uchodźcy lub osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej oraz osób uznanych za uchodźców lub osób potrzebujących ochrony uzupełniającej, w tym w wypadkach nagłych, są świadczone bezpłatnie (w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżetach państwowym i lokalnych).

Paragrafem 2 Rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 121                            z dnia 19 marca 2014 roku zostało skasowane Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 667 z dnia 22 czerwca 2011 roku „O zatwierdzeniu Regulaminu udzielania pomocy medycznej dla cudzoziemców i bezpaństwowców przebywających czasowo na terytorium Ukrainy, a także skasowaniu niektórych Rozporządzeń Gabinetu Ministrów Ukrainy”.

 

Tekst Rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej „Ustawodawstwo Ukrainy”:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/121-2014-%D0%BF

Mapa