Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:29

Zawarcie przez obywateli Ukrainy związku małżeńskiego na terytorium Polski

Informujemy, iż w związku ze zmianami w ustawodawstwie Ukrainy w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przez obywateli Ukrainy za granicą, z dnia 1 stycznia 2011 roku obywatelom Ukrainy w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej nie wydaje się zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy „O zasadach rejestracji aktów stanu cywilnego” nr 52/5 z dnia 18.10.2000 roku ze zmianami, oraz zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, obywatele Ukrainy, które mieszkają za granicą, w celu zawarcia związku małżeńskiego oraz potwierdzenia ich stanu cywilnego składają do właściwych urzędów stanu cywilnego oświadczenie, poświadczone przez konsula placówki  dyplomatycznej lub konsularnej Ukrainy, lub notariusza Ukrainy albo inny wydany przez właściwy organ kraju zamieszkania dokument potwierdzający, iż wnioskujący nie przebywa w związku małżeńskim.

Z dnia 1 stycznia 2011 roku dla zawarcia związku małżeńskiego przez obywateli Ukrainy za granicą placówki dyplomatyczne i konsularne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do wydania wyłącznie poświadczonego przez konsula oświadczenia obywatela Ukrainy, w którym osoba wnioskująca oświadcza o swoim stanie cywilnym.