Портал в режимі тестування та наповнення
Українці у Польщі
Опубліковано 20 серпня 2012 року о 00:41

Українська громада в РП

Українці у Польщі – автохтонне (корінне) населення, яке до проведення  переселень 1944-1945 років та операції “Вісла” (1947 рік), переважно, компактно проживало на південно-східних теренах Польщі. 

Згідно з останнім загальним переписом населення, проведеним в Польщі у 2011 році, кількість громадян Польщі, які задекларували свою приналежність до української національності, становить 49 тис. осіб, лемками визнали себе 10 тис. осіб.

Територіально українська меншина розташована, в основному, у північних і західних регіонах країни. У Вармінсько-Мазурському  воєводстві з центром у м.Ольштин проживає найбільша кількість етнічних українців - понад 12 тисяч осіб. У Дольношльонзькому (м.Вроцлав) - понад 3500 осіб, Західно-Поморському (м.Щецін) - майже 3000, Підкарпатському (м.Жешув) - понад 2500, Поморському (м. Гданськ) - приблизно 2000, Малопольському  (м. Краків) - майже 2000, Підляському (м.Бялисток) – приблизно 1500.

Організоване українське життя у Польщі налічує понад 50 років. До найвпливовіших українських неурядових організацій Польщі належать:

 • Об’єднання українців у Польщі;
 • Союз українців Підляшшя;
 • Об’єднання лемків;
 • Українське Товариство;
 • Українське вчительське товариство;
 • Фонд Української культури;
 • Союз українок Польщі.

У листопаді 2006 року створено Координаційну раду української меншини при Посольстві України в РП, місія якої – налагодити конструктивний діалог між українською громадою та Україною державою.

Українці інтегровані в суспільно-політичне життя Польщі. Вони широко представлені в усіх сферах соціальної діяльності - в науці, політиці, освіті, державних органах управління, тощо.

На сьогодні, багато українців є відомими у Польщі політиками, бізнесменами, професорами престижних університетів у різних галузях знань, художниками, лікарями, інженерами, тощо. Серед них - публіцист М.Чех та професор В.Мокрий. Нині, до складу Урядової комісії у справах національних меншин входять Голова ОУП П.Тима та Голова УТ Г.Купріянович.

У 2012 році Головою комісії національних та етнічних меншин Сейму РП обрано Мирона Сича, який є депутатом партії «Громадянська платформа».   

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» www.miok.lviv.ua  має чотири пріоритетні напрями діяльності: освітній, міграційний, культурний та співпраця з  діаспорою.

Освітня та українознавча діяльність МІОКу проходить у рамках освітнього проекту «Крок до України» www.krok.miok.lviv.ua , який був започаткований у відповідь на нагальну потребу українознавчих осередків світу у сучасному, якісному навчально-методичному забезпеченні з української мови як іноземної.

Основні шляхи реалізації:

 • наукові дослідження викладання української мови як іноземної, а також функціонування української мови поза межами України;
 • створення підручників та посібників з української мови як іноземної (УМІ) та наповнення освітнього порталу «Крок до України» навчально-методичними матеріалами;
 • розробка програм та методичних рекомендацій з українознавчих курсів;
 • проведення мовних шкіл для інтенсивного вивчення української мови;
 • проведення конференції «Українська мова у світі» для фахівців з лінгводидактики та викладачів-практиків;
 • проведення круглих столів і навчально-методичних семінарів для викладачів української мови як іноземної;
 • тісна співпраця з українознавчими осередками України та світу.

Діяльність МІОКу в контексті міграційного напряму здійснюється у рамках проекту «Назустріч новій хвилі». Основним концептом цього проекту є рух української держави і представників нової хвилі еміграції назустріч один одному.

Основні шляхи реалізації міграційного напряму МІОКу:

 • здійснення наукових досліджень, проведення науково-методичних семінарів з питань міграційних процесів, їх причин, наслідків та ефективності міграційної політики в сучасних умовах, а також моніторинг аналітичних матеріалів, щодо міграційної проблематики у глобальному контексті;
 • реалізація  проектів, конкурсів, приcвячених проблемам трудової міграції, а також презентацій діяльності громадських організацій українських трудових мігрантів, державних та міжнародних установ;
 • проведення науково-практичних конференційкруглих столів, ухвали яких є базою для розвитку міграційної політики України;
 • участь у парламентських та комітетські слуханнях з питань міграції, розробці законопроектів, регіональних та державних програм співпраці з трудовими мігрантами;
 • тісна співпраця з державними та недержавними структурами, міжнародними організаціями, а також науково-дослідними інституціями в Україна та за кордоном, які дотичні до питань міграції.

Реалізовуючи культурний напрям своєї діяльності, МІОК ставить перед собою завдання на новому рівні презентувати та інтегрувати культурні здобутки Світового українства у сучасний соціокультурний та медійний простір України, відкривати для українського суспільства імена видатних діячів Світового українства у ділянках культури та мистецтва, популяризувати українську мову, історію, культуру в Україні та світі. МІОК співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури й туризму України, Світовим Конґресом Українців, Європейським Конґресом Українців, Світовою Федерацією Українських Жіночих Організацій, багатьма державними структурами в Україні та українськими громадами у світі.

 Міжнародна українська школа

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів

«Міжнародна українська школа»

Міжнародна українська школа Міністерства освіти і науки України (далі –  Міжнародна школа) є загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів, створена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 91-р. та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  10.07.2007р. № 595 є державним загальноосвітнім навчальним закладом. Директором школи призначена Іванова Людмила Василівна. Статут Міжнародної української школи затверджено наказом МОН від 12.07.2007 р.

Засновником Міжнародної школи є Міністерство освіти і науки України.

Головною метою Міжнародної школи є забезпечення реалізації конституційного права громадян України, батьки яких тимчасово перебувають за кордоном (далі — громадяни), та дітей, батьки яких мають громадянство інших держав (далі — іноземці), на здобуття загальної середньої освіти.

Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

виховання громадянина України;

- забезпечення можливості громадянам та іноземцям у здобутті якісної повної загальної середньої освіти у відповідності до їх особистісних потреб, індивідуальних здібностей, стану здоров’я, нахилів, талантів тощо з використанням дистанційних форм навчання із застосуванням нових інформаційно-комунікаційних технологій;

-розвиток здібностей та обдарувань учнів, формування наукового світогляду про природу, людину і суспільство, підготовка до професійного самовизначення;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості; поваги до прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії; свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

- координація діяльностізакордонних навчальних закладів, у яких вивчається або ведеться викладання українською мовою, а також організація їх інформаційно-методичного, консультативно-аналітичного супроводу;

- надання методично-інформаційної допомоги недільнимшколам, у яких вивчаються мова, традиції, звичаї та культура України;

- надання консультацій, методичної допомоги та рекомендаційвчителям, які навчають учнів, громадян України, що проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у Міжнародній школі, є Робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, адаптованих до дистанційної форми навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України.

До Робочого навчального плану додаються: графік консультацій, екзаменів, режим роботи.

Для проведення навчання Міжнародною школою розробляються індивідуальні робочі навчальні плани з урахуванням особливостей дітей, їх здібностей та потреб у Міжнародній школі здійснюється, як правило екстерном у формі дистанційного навчання з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, у вигляді блочних завдань, відео та очних лекцій, практичних занять, консультацій, підсумкових контрольних робіт, тощо.

Організація навчання, консультацій, поточного оцінювання навчальних досягнень учнів може проводитися як стаціонарно в приміщенні Міжнародної школи, так і дистанційно в системі on line (за необхідності, при погоджені з Міністерством освіти і науки України на території іншої держави).

Мережакласів (груп) Міжнародної школи формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу за погодження із засновником.

Прийом учнівдо Міжнародної школи здійснюється на безконкурсній основі та обумовлюється Правилами прийому, затвердженими Міністерством освіти та науки України.

Зарахування учнівдо Міжнародної школи здійснюється на підставі висновку Приймальної комісії за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють).

Зміст, обсяг і характер домашніх завданьвизначаються вчителем відповідно до санітарно-гігієнічних і педагогічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У Міжнародній школі здійснюється поточне і підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до критеріїв, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Навчання учнів у 4-х, 9-х, 11-(12)-х класах завершується державною підсумковою атестацією. Зміст форми і прядок проведення державної підсумкової атестації у Міжнародній школі проводиться згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Учні, які навчаються за  дистанційною формою навчання шляхом екстернату від державної підсумкової атестації не звільняються.

Державна підсумкова атестація проводиться, як правило, на території України, терміни якої визначаються та затверджуються засновником.

За результатами навчання учням видається відповідний документ про освіту  державного зразка (табель, свідоцтво, атестат).

 Учні, які за результатами річного оцінювання не засвоїли програмний матеріал з одного або всіх предметів Робочого навчального плану Міжнародної школи, продовжують навчатися після корекції їхнього  індивідуального навчального плану.

Інформаційна довідка

 Міжнародна українська школа ( далі - МУШ ) створюється для громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном та не мають можливості на отримання повної загальної середньої освіти чи вивчення української мови та літератури очно на території своєї держави. Дана категорія учнів яскраво представлена в Канаді, Іспанії, Португалії, Італії, Чехії, Туреччині, Франції та багатьох  інших країнах. 

 Завдання закладу створити умови для організації дистанційної підготовки до атестації екстерном учнів різних категорій.

Всіх громадян, які потребують даної форми навчання можна умовно поділити на наступні групи:

· А – учні, які вміють вчитися самостійно;

· В – учні, які потребують допомоги в організації самостійної роботи;

·   С – учні, підготовка яких буде здійснюватися в малих групах під керівництвом педагогів.

Учні групи А, які готові до самостійної роботи (готовність визначає психологічна служба школи ), організовують свою підготовку та поточний контроль  за:

-  дистанційними курсами;

-  електронними підручниками;

-  підручниками на паперових носіях;

- електронними посібниками.

Дана форма підготовки буде також супроводжуватися розробленими методистами методичними рекомендаціями, і які представляють собою адаптовану програму і мають наступні розділи: перелік тем, передбачених для вивчення в даному курсі; орієнтовні запитання для самоконтролю; перелік термінів, віршів для обов’язкового вивчення напам'ять; коментарі до виконання окремих видів робіт; список рекомендованої літератури; критерії оцінювання знань, вмінь та навичок.

Для даної категорії учнів передбачаються консультації вчителів в системі запитань та відповідей за допомогою  Інтернету  та участю у відео конференціях.

 Державна підсумкова атестація для учнів групи А може проходити очно (на території МУШ)  та дистанційно - на території відповідної держави

(згідно угоди укладеної МУШ з батьками і погодженої з  Міністерством освіти і науки України).

Дистанційна підготовка до атестації учнів групи В (це – учні, які  потребують допомоги вчителів в організації самостійної роботи) організовується за методичними рекомендаціями, створеними методистами за модульним принципом. Даний інструмент може бути використаний як для підручників, створених на паперових носіях, так і для електронних версій. Дані методичні рекомендації чітко та крок за кроком регламентують роботу учня. Основні принципи побудови даного інструменту базуються на організації роботи за наступним принципом:

- пригадай, прочитай, вивчи напам'ять,  запиши в словничок, виконай завдання в зошиті, перевір себе.

Учні даної категорії можуть задавати запитання вчителю в електронному режимі та отримувати відповіді на поставлені запитання.

Державна підсумкова атестація для даної категорії учнів буде проводитися, як правило, очно, але можливі варіанти інших форм атестації при відповідному погодженні з Міністерством освіти і науки України.

Категорія учнів С, підготовка яких передбачена в малих групах при недільних школах, приватних не ліцензованих закладах, консультативних центрах при Посольствах України  тощо (далі - навчальний пункт), організовується за принципом суто індивідуальним. У таких ситуаціях Міжнародна українська школа бере на себе вирішення наступного:

-    укладання угоди між МУШ та навчальним пунктом за погодженням з МОН  з чітким розмежуванням обов’язків з підготовки дітей до атестації;

-   забезпечення учнів МУШ навчальною літературою;

-   забезпечення вчителів             методичними рекомендаціями та відповідними інструкціями, які будуть розроблятися методистами МУШ;

-   проведення настановного та поточного консультування вчителів з організації дистанційної підготовки до атестації екстерном.

Державна підсумкова атестація даної групи учнів проводиться згідно угоди.

 

 ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ

«МІЖНАРОДНА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

ОГОЛОШУЄ З 23 ЛИПНЯ 2007 Р. ПРИЙОМ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ ДО 1-11 КЛАСІВ

Порядок зарахування учнів до Міжнародної української школи
1. Даний порядок розроблений відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та Статуту загальноосвітнього навчального закладу «Міжнародна українська школа» (далі – МУШ).
2. Порядок регламентує зарахування учнів до МУШ як закладу, що забезпечує реалізацію права громадян України на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. 
3. Учнями МУШ можуть бути громадяни України, які перебувають за кордоном на законних підставах (постійно чи тимчасово), та громадяни інших країн, які виявили бажання навчатися в МУШ.
4. Іноземці навчаються в МУШ за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 
5. Учні МУШ можуть одночасно навчатися в навчальному закладі країни перебування.
6. Прийом учнів до всіх класів здійснюється на безконкурсній основі.
7. Зарахування учнів проходить протягом року, але документи приймаються не пізніше, ніж за 3 місяці (до 18 жовтня та до 1 березня) до початку державної підсумкової атестації учнів (тестування/іспити). 
8. Заяву для зарахування встановленого зразка претенденти пишуть особисто (якщо вони повнолітні) або їх батьки чи особи, що їх замінюють (якщо вони неповнолітні) на ім’я директора школи. До заяви додаються документи:
· документ про народження (ксерокопія);
·  документи про освіту (крім учнів першого класу) (за наявності - документи про освіту, видані закладами освіти України) (ксерокопії);
· документи, що підтверджують законність перебування за кордоном, реєстрацію у відповідних органах країни, в якій перебувають батьки та дитина (ксерокопії);
· медична довідка з профілактичним оглядом лікарів-спеціалістів (ксерокопія);
· електронна адреса, за якою буде здійснюватися дистанційне навчання та обмін інформацією.
Примітка: у разі, якщо оригінали вказаних документів складені іншою мовою, крім української, до ксерокопій обов’язково додається переклад українською мовою, завірений керівником консульського відділу закордонної дипломатичної установи.
9. Документи для зарахування можуть бути подані очно (до МУШ), а також направлені за допомогою електронної пошти, кур’єрською службою тощо.
10. Приймальна комісія школи розглядає подані документи в термін від 3 до 7 днів з моменту їх отримання. Результат засідання приймальної комісії повідомляється учню, як правило, за електронною адресою. 
        Примітка: враховуючи, що школа є новоствореною, учні, які подали заяви до 1 вересня, отримають результати засідання приймальної комісії після 15 вересня 2007 р.
11. При отриманні позитивної відповіді учень повинен надати оригінали документів в тижневий термін.
12. У разі неотримання оригіналів документів через 2 тижні адміністрація школи має право відмовити у зарахуванні.
13. При отриманні оригіналів документів учень зараховується до школи наказом директора.
14. Після зарахування учень отримує доступ до дистанційної форми навчання та проходить атестацію відповідно до Порядку атестації в МУШ.
15. При зміні місця проживання (електронної адреси) учень зобов’язаний повідомити школу. 

Заяви подавати за електронною адресою:

m_globa@mon.gov.ua,

т/факс +38-044-486-24-38; 

              +38 044-486-22-35,

              +38 044-486-22-35,

 т.+ 38 044-486-22-30 

   + 38 044-486-22-30 

Адреси храмів польської Автокефальної Православної Церкви

Варшавсько-Більська єпархія

м. Варшава
Katedra Św. Marii Magdaleny
Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa
tel./fax: (022) 619-84-67

Św. Jana Klimaka (Wola)
ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa
tel. (022) 836-68-16

Kaplica Św. Trójcy - Duszpasterstwo Akademickie
ul. Podwale 5, 00-252 Warszawa
(wejście od wewnętrznego dziedzińca przez bramę miedzy kamienicami nr 3 i 5)

Kaplica Wprowadzenia NMP do Świątyni
ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa
tel. (022) 617-83-48

Prawosławny Punkt Duszpasterski św. męcz. Archim. Grzegorza
ul. Wilcza 31, 00-544 Warszawa

м. Більськ-Підляський
Św. Archanioła Michała
ul.Mickiewicza 36, skr.p. 6, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (085) 730-35-47, 730-68-30
fax.(085) 730-54-24

Narodzenia N.M.P.
ul. Jagiellońska 6A, 17-100 Bielsk Podlaski
tel/fax.(085) 730-21-86

Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Traugutta 3, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (085) 730-23-46

Zaśnięcia N.M.P.
ul. Mickiewicza 179, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. (085) 730-38-87

Opieki Matki Bożej
ul. Reymonta 6, Bielsk Podlaski
tel. (085) 730-51-27

м. Воломін
Śww. App. Piotra i Pawła
ul. Fieldorfa 12, 05-200 Wołomin
tel. (022) 787-53-51

м. Дрохічин
Św. Mikołaja
ul. Kraszewskiego 7, 17-312 Drohiczyn
tel. (085) 655-70-38

м. Клещеле
Zaśnięcia N.M.P.
ul. 1-go Maja 2, 17-250 Kleszczele
tel. (0 85) 681-80-43

м. Плоцьк
Przemienienia Pańskiego
ul. Kościuszki 18, 09-402 Płock
tel. (024) 262-56-39
fax.(024) 264-56-73

м. Семятиче
Św. Anny
w. Boratyniec Ruski, 17-310 Siemiatycze 3
tel. (085) 655-25-70

Wniebowstąpienia Pańskiego
Kasztanowa 114, 17-300 Siemiatycze
tel. (085) 658-08-86

Śww. App. Piotra i Pawła
ul. Powstania Styczniowego, 17-300 Siemiatycze
tel. (085) 655-25-70

Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Sikorskiego 3, 17-300 Siemiatycze
tel. (085) 655-66-02

м. Хайнувка
Św. Trójcy
Ks. A. Dziewiatowskiego 15, 17-200 Hajnówka
tel. (085) 682-28-19, 873-29-71
tel. (085) 682-61-50

Św. Męcz. Dymitra Sołuńskiego
ul. Warszawska 71, 17-200 Hajnówka
tel. (085) 683-28-08
tel. (085) 684-39-80

Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
ul. Reja 12
tel. (085) 682-48-84

Люблінсько-Хелмська єпархія

Lublin
Katedra Przemienienia Panskiego
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin
tel. (081) 747-56-89

Hrubieszow
Zasniecia N.M.P.
ul. 3-go Maja, 22-500 Hrubieszow
tel. (083) 840-62

Tarnogrod
Sw. Trojcy
Cerkiewna 3, 22-420 Tarnogrod
tel.(084) 689-70-81

Zamosc
Sw. Mikolaja Cudotworcy
ul. Gen. Mikolaja Boltrucia 26
tel. 0-602-57-59-32

Chelm
Sw. Apostola Jana Teologa
ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chelm
tel. (082) 565-24-80

Horostyta
Podwyzszenia Krzyza Panskiego
22-206 Horostyta
tel.(082) 591-48-92

Wlodawa
Narodzenia N.M.P.
ul. Koscielna 11A, 22-200 Wlodawa
tel. (082) 572-17-50

Biala Podlaska
Sww. Braci Cyryla i Metodego
21-500 Biala Podlaska, Terebelska 19
tel.(083) 343-25-53

Kijowiec
Sw. Ducha
Terebelska 19, 21-500 Biala Podlaska
tel.(083) 343-25-53

Siedlce
Sw. Trojcy
ul. Brzeska 15, 08-100 Siedlce
tel.(025) 644-56-11

Zahorow
Sww. App. Piotra i Pawla
21-530 Piszczac, w. Zahorow 28
tel. (0 83) 377-50-40

Koden
Sw. Michala Archaniola
ul. Slawatycka 11, 21-509 Koden
tel. (083) 375-43-26

Miedzyles
Sw. Anny
21-524 Miedzyles
tel. (083) 377-11-88

Slawatycze
Opieki Matki Bozej
21-515 Slawatycze, ul. Kodenska 2
te. (083) 355-41-00

Zablocie
Sw. Mikolaja
21-525 Zablocie
tel. (083) 375-67-45

Terespol
Sw. Ap. i Ew. Jana Teologa
ul. Cerkiewna 2, 21-550 Terespol
tel. (083) 375-30-00

Перемишльсько-Новосондецька єпархія

Sanok
Katedra Sw. Trojcy
38-500 Sanok; ul. Zamkowa 16

Komancza
Opieki Matki Bozej
38-543 Komancza
tel. (013) 46-25-211 w.224

Morochow
Spotkania Panskiego
38-541 Szczawne, w. Morochow 15
tel. (0 13) 462-29-61

Pielgrzymka
Sw. Archaniola Michala
38-223 Osiek; w. Pielgrzymka
tel. (013) 44-851-11 w.304

Bartne
Sww. Kosmy i Damiana
38-307 Sekowa; w. Bartne

Bielanka - Opieki Matki Bozej
38-315 Uscie Gorlickie; w. Kunkowa
tel. (018) 35-164-12

Gladyszow
Narodzenia N.M.P.
38-309 Gladyszow 45;
tel.(018) 351-00-23

Gorlice
Sw. Trojcy
38-800 Gorlice, ul. Jana Brzechwy 2
tel. (0 18) 352-69-89
tel. (0 18) 352-72-10

Krynica
Sw. Wlodzimierza Wielkiego
33-380 Krynica; Cmentarna 3.m.1.
tel. (018) 47-158-36

Kalnikow
Zasniecia N.M.P.
37-724 Kalnikow tel. (016) 671-42-05

Przemysl
Zasniecia N.M.P.
ul. Wilczanska
37-700 Przemysl; 3 Maja 58,
tel.(016) 670-15-82

Zapalow
Sww. Kosmy i Damiana
37-544 Zapalow
tel. (016) 628-60-19

Білостоцько-Гданська єпархія

Bialystok
Katedra Sw. Mikolajakatedra Sw. Mikolaja
Lipowa 15, 15-424 Bialystok
tel. (085) 742-07-80

Sw. Duchacerkiew Sw. Ducha
ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-762 Bialystok
tel. (085) 653-28-54

Sw. Jerzego
Pulaskiego 36, 15-338 Bialystok
tel. (085) 744-95-00

Wszystkich Swietych
ul. Wysockiego 1, 15-126 Bialystok
tel. (085) 675-18-98

Sw. Sofii Madrosci Bozej
Trawiasta 5, 15-161 Bialystok
tel. (085) 762-173

Zmartwychwstania Panskiego
ul. Sikorskiego 9, 15-667 Bialystok
tel. (085) 661-47-85

Choroszcz
Opieki Matki Bozej
Lipowa 1, 16-070 Choroszcz
tel. (085) 719-14-52

Czarna Bialostocka
Sww. Niewiast Myrro Niosacych
Bialostocka 12, 16-020 Czarna Bialostocka
tel. 102-875

Elk
Sww. App. Piotra i Pawla
ul. Konopnickiej 9, 19-300 Elk
tel. (087) 621-43-88

Augustow
Wniebowstapienia Panskiego
Rynek Zygmunta Augusta 4, 16-300 Augustow

Suprasl
Klasztor Zwiastowania N.M.P. i Sw. Jana Teologa
Klasztorna 1, 16-030 Suprasl
tel. (085) 718-37-80

3 Maja 13, 16-030 Suprasl
tel. (085) 718-30-52

Suwalki
Wszystkich Swietych
ul. Zarzecze 6, 16-400 Suwalki
tel. (087) 621-43-88

Wasilkow
Sww. App. Piotra i Pawla
Mickiewicza 17, 16-010 Wasilkow
tel. (085) 718-55-71

Zabludow
Zasniecia N.M.P.
Cerkiewna 8, 16-060 Zabludow
tel. (085) 718-81-97

Braniewo
Przemienienia Panskiego
Wspolna 15, 14-500 Braniewo
tel. (055) 644-26-37

Elblag
Sw. Marii Magdaleny
ul. Sadowa 58, 82-300 Elblag
tel. (055) 233-50-45

Gdansk
Sw. Mikolaja
Traugutta 45, 80-221 Gdansk Wrzeszcz
tel. (058) 341-95-30
tel. (058) 341-07-28

Orneta
Sw. Mikolaja
ul. Wojska Polskiego 8, 14-510 Orneta
tel. (055) 242-12-40

Paslek
Sw. Onufrego
ul. Westerplatte 11, 14-400 Paslek

Grodek
Narodzenia N.M.P.
Michalowska 2, 16-040 Grodek
tel. (085) 718-00-16

Jalowka
Podwyzszenia Krzyza Swietego
ul. Lipowa 2, 16-054 Jalowka
tel. (085) 718-43-46

Juszkowy Grod
Narodzenia N.M.P.
16-053 Juszkowy Grod
tel. (085) 718-43-77

Krolowy Most
Sw. Anny
16-004 Krolowy Most
tel. (085) 718-44-15

Michalowo
Sw. Mikolaja
Mlynowa 10A, 16-050 Michalowo
tel. (085) 718-90-20

Gizycko
Sw. Anny
ul. Warszawska 41
tel. (089) 39-11

Gorowo Ilawieckie
Zasniecia N.M.P.
ul. Marchlewskiego 30

Ketrzyn
Narodzenia N.M.P.
ul. Limanowskiego 9, 11-400 Ketrzyn
tel. (089) 752-22-08

Korsze
Sww. App. Piotra i Pawla
ul. Mickiewicza 33, 11-430 Korsze
tel. (0 89) 754-01-24, 0-603-383-138

Mragowo
Przemienienia Panskiego
ul. Roosevelta 3, 11-700 Mragowo
tel./fax (089) 741-69-80, 0-601-656-952, 0-601-996-092

Olsztyn
Opieki Matki Bozej
ul. Wojska Polskiego 38
tel. (089) 535-15-10

Wegorzewo
Sww. App. Piotra i Pawla
ul. Pionierska 2

Dabrowa Bialostocka
Sw. Jana Teologa
ul. Kopernika 10, 11-200 Dabrowa Bialostocka
tel. (085) 712-18-95

Krynki
Narodzenia N.M.P.
ul.Cerkiewna 7, 16-120 Krynki
tel. (085) 722-80-00 w 55

Kuznica Bialostocka
Podwyzszenia Krzyza Panskiego
Sidrzanska 12, 16-123 Kuznica Bialostocka
tel. (085) 722-40-45

Nowy Dwor
Sw. Mikolaja
Grodzienska 23, 16-205 Nowy Dwor
tel. (085) 722-60-54

Sokolka
Sw. Aleksandra Newskiego
ul. Pilsudzkiego 2, 16-100 Sokolka
tel. (085) 711-25-18

Лодзько-Познанська єпархія

Lodz
Katedra Sw. Aleksandra Newskiego
Kilinskiego 56
tel. (042) 632-25-29

Kalisz
Sww. App. Piotra i Pawla
Niecala 1, 68-800 Kalisz
tel. 745-68

Piotrkow Trybunalski
Wszystkich Swietych
Slowackiego 16, 97-300 Piotrkow Trybunalski
tel/fax: (044) 647-79-74

Poznan
Sw. Mikolaja
ul. Marcelinska 20, 60-801 Poznan
tel. (061) 823-60-87

Wloclawek
Sw. Mikolaja
Chopina 3/5 (cmentarz komunalny)
tel. (052) 21-19-18

Czestochowa
Sw. Mikolaja
ul. Orzechowskiego 1, Czestochowa
tel./fax: (034) 361-54-62

Kielce
Sw. Mikolaja
ul. Bodzentynska 46, Kielce
tel. (041) 366-43-83

Krakow
Zasniecia N.M.P.
Szpitalna 24, 31-024 Krakow
tel. 22-72-62; 47-50-54

Radom
Sw. Mikolaja
ul. Warszawska
Dwudziestolatkow 1 m.44, 02-157 Warszawa

Sosnowiec
Sww. Wiery, Nadziei i Luby
Kilinskiego 39, 41-200 Sosnowiec

Bydgoszcz
Sw. Mikolaja
ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz
tel. (052) 321-19-18

Torun
Sw. Mikolaja
ul. Podgorna 69
tel. 661-01-55

Вроцлавсько-Щецинська єпархія

Wroclaw
Katedra Narodzenia N.M.P.
ul. Sw. Mikolaja 40, 50-128 Wroclaw
tel. (071) 344-69-16

Sww. Cyryla i Metodego
ul. Sw. Jadwigi 15, Wroclaw
tel. (071) 322-27-38

Malczyce
Zwiastowania N.M.P.
ul. Mickiewicza 29, 59-130 Malczyce
tel. (071) 317-92-04

Olesnica
Zasniecia N.M.P.
ul. Luzycka 20, 56-400 Olesnica
tel. (071) 363-85-18

Sokolowsko
Sw. Michala Archaniola
ul. Unislawska 8, Sokolowsko
tel. (071) 322-27-38

Walbrzych
Wszystkich Swietych
ul. Mickiewicza 31, Walbrzych
tel. (071) 322-27-38

Swidnica
Sw. Mikolaja
ul. Lukasinskiego 49, 59-100 Swidnica
tel. (071) 344-69-16

Wolow Stary
Sw. Dymitra Solunskiego
ul. Sw. Mikolaja 40, 50-128 Wroclaw
tel. (071) 344-69-16

Zabkowice Slaskie
Sw. Jerzego
ul. Klodzka 6, Zabkowice Slaskie
tel. (071) 322-27-38

Zmigrod
Sw. Jerzego
ul. Kosciuszki 9, 55-055 Zmigrod
tel. (071) 385-33-98

Samborz
Sw. Paraskiewy
ul. Mickiewicza 29, 59-130 Malczyce
tel. (071) 317-92-04

Glogow
Wszystkich Swietych
ul. Legnicka 1, Glogow
tel. (076) 843-43-35

Jelenia Gora
Sww. App. Piotra i Pawla
ul. 1-go Maja 43, 58-500 Jelenia Gora
tel. (075) 767-88-22

Legnica
Zmartwychwstania Panskiego
ul. Zofii Kossak 1, Legnica
tel. (076) 862-61-82

Lubin
Sw. Trojcy
ul. 1-go Maja 13A, 59-300 Lubin
tel. (076) 844-20-10

Michalow
Sw. Michala Archaniola
59-308 Zimna Woda
tel. (076) 841-86-68

Rudna Miasto
Podwyzszenia Krzyza Swietego
ul. Koscielna 3, Rudna Miasto
tel. (076) 843-43-35

Studzianki
Sww. Kosmy i Damiana
ul. Mickiewicza 29, 50-130 Malczyce
tel. (076) 317-92-04

Zimna Woda
Zasniecia N.M.P.
59-308 Zimna Woda
tel. (076) 841-86-68

Kozuchow
Wszystkich Swietych
ul. Szprotawska 23, 67-120 Kozuchow
tel. (068) 355-25-65

Lipiny
Sw. Michala Archaniola
ul. Szprotowska 23, 67-120 Kozuchow
tel. (068) 355-25-65

Przemkow
Sw. Michala Archaniola
Pl. Koscielny 6, 59-325 Przemkow
tel. (076) 831-93-38

Torzym
Sw. Michala Archaniola
ul. Sulecinska, 66-235 Torzym
tel. (068) 320-86-76

Zielona Gora
Sw. Mikolaja Cudotworcy
66-332 Zielona Gora, ul. Partyzantow 6
tel. (068) 320-86-76

Barlinek
Zasniecia N.M.P.
Gorna 7, Barlinek
tel. (095) 725-01-57

Brzoza
Sw. Mikolaja
ul . Gorzowska10 m 3, 73-250 Dobiegniew,
tel. (095) 761-14-54

Gryfice
Zasniecia N.M.P.
Nowy Swiat 3, 72-300 Gryfice
tel. (093) 14-39-11

Gorzow Wlkp.
Narodzenia N.M.P.
ul. Kostrzynska 2B, 66-400 Gorzow Wlkp.
tel. (0-95) 725-01-57

Lobez
Sw. Jerzego
ul. Wojska Polskiego 8
tel. (0603) 43-82-84

Lugi
Zasniecia N.M.P.
ul . Gorzowska10 m 3, 73-250 Dobiegniew,
tel. (095) 761-14-54

Stargard Szczecinski
Sww. App. Piotra i Pawla
ul. Zwyciestwa
73-100 Stargard Szczecinski
tel. (091) 577-51-08

Szczecin
Sw. Mikolaja
ul. Boguslawa 14 m.6, 70-441 Szczecin
tel. (091) 434-50-08

Trzebiatow
Sw. Ducha
ul. Daszynskiego
ul. Nowy Swiat 3, 72-300 Gryfice,
tel. (093) 14-39-11

Bobolice
Wszystkich Swietych
ul. Szkolna 6, 78-400 Szczecinek
tel. (094) 374-00-76

Koszalin
Zasniecia N.M.P.
ul. Mickiewicza
tel. (094) 343-18-52

Slupsk
Sww. App. Piotra i Pawla
ul. Krasinskiego 5, 76-200 Slupsk
tel./fax (059) 842-31-17, 0-601-950-233

Szczecinek
Sw. Trojcy
ul. Szkolna 6, 78-400 Szczecinek
tel. (096) 374-00-76

Walcz
Sw. Trojcy
Zdobywcow Walu Pomorskiego
78-600 Walcz
tel. (0601) 20-88-36

Адреси храмів Української Греко-Католицької Церкви у Польщі

Katowice

kościół garnizonowy św. Kazimierza Królewicza,

ul. Skłodowskiej-Curie (koło dworca kolejowego);

о. Шимон Янковський, 30-808 Kraków, ul. Górników 27,

tel. 012-658 05 79,

e-mail: s_pj@op.pl

Olsztyn

церква Покрови Пресвятої Богородиці,

ul. Lubelska (koło dworca kolejowego/autobusowego, tuż za stacją benzynową Statoil);

о. Станислав Тарапацький,

ul. Lubelska 12, 10-086 Olsztyn

tel. 089 527 72 63,

Gdansk

церква Покрови Пресвятої Богородиці (відома в Ґданську як kościół św.Bartłomieja),

ul. Zaułek św. Bartłomieja (na Starym Mieście, naprzeciwko Akademii Muzycznej);

о. Митр. Йосиф Улицький,

ul. Zaułek św. Bartłomieja 1, 80-847 Gdańsk

tel. 058 301 66 96,

e-mail: julicki@wroc-gda.opoka.org.pl

Krakow

церква Воздвиження Чесного Хреста (відома в Кракові як kościół św. Norberta),

ul. Wiślna 11, róg Olszewskiego (na Starym Mieście);

о. Митр. Михайло Фецюх, ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków

tel. 012 429 28 61

Wroclaw

церква Воздвиження Чесного Хреста, (відома в місті як kościół św. Wincentego),

pl. Bpa Nankiera 15;

о. Андрій Михалишин, ul. Łaciarska 34/6, 50-146 Wrocław

tel. 071 342 46 30,

e-mail: a.michaliszy@wp.pl

Консисторія: 071 343 94 77, konsystoria@wroc-gda.opoka.org.pl

Przemysl

кафедральний собор св. Івана Христителя

о. Митр. Євген Попович, ul. Basztowa 13, 37-700 Przemyśl,

tel. 016 678 36 96,

e-mail: sobor@przemyslgr.opoka.org.pl

Lublin

церква Різдва Пресв. Богородиці і св. Йосафата знаходиться на території скансену (Muzeum Wsi Lubelskiej) при вул. Варшавській

о. Степан Батрух, ul. Warszawska 71, 20-803 Lublin

tel. 081 746 93 99,

e-mail: s_batruch@poczta.onet.pl;

s.batruch@kuria.lublin.pl

Warzawa

церква й монастир отців василіян, ul. Miodowa 16

о. Петро Кушка чсвв, ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa

tel. 022 831 17 18,

e-mail: opkk@op.pl;

Jelenia Góra

Ks. Jan Klucznik, ul. Cieplicka 25/3, 58-560 Jelenia Góra,

e-mail: aklucznik@wroc-gda.opoka.org.pl

Zielona Góra:

Ks. Mitr. Julian Hojniak, ul. Grunwaldzka 36,

65-338 Zielona Góra

tel. 068 320 89 98,

e-mail: hojniakj@poczta.tp.pl

Szczecin

Ks. Robert Rosa, ul. Mickiewicza 43, 70-385 Szczecin

tel. 091 423 77 73

e-mail: robertrosa@wp.pl

Rzeszów

kościół Świętej Trójcy, ul. Targowa 7;

ks. dr Mirosław Michajliszyn, ul. Kobierzyńska 64/2, 30-363 Kraków,

tel. 012 266 74 44,

e-mail: myronm@op.pl

Łódź

о. Руслан Марцішак

tel. 505541758

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux