Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:11

Oświadczenie MSZ Ukrainy w sprawie przyjęcia rezolucji ONZ „Sytuacja praw człowieka na Krymie i w m.Sewastopol (Ukraina)”

20 grudnia 2017, 12:32

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 19 grudnia 2017 roku rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ „Sytuacja praw człowieka w Autonomicznej Republice Krym i mieście Sewastopol (Ukraina)” będącej logicznym i konsekwentnym dowodem stanowczej pozycji społeczności międzynarodowej wobec integralności terytorialnej Ukrainy, która po raz pierwszy została wyrażona w rezolucji 68/262 z 2014 i potwierdzona w roku 2016 w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 71/205.

Systematyczne niestosowanie się Rosji do poprzedniej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz niedopuszczenie międzynarodowych mechanizmów monitoringowych na terytorium Krymu prowadzi do znacznego pogorszenia sytuacji w zakresie praw człowieka na okupowanym półwyspie.

Nowa rezolucja zapewnia wyraźne określenia statusu Krymu i m.Sewastopol jako części Ukrainy. Zgromadzenie Ogólne ONZ ponownie potępia czasową okupację przez Federację Rosyjską półwyspu Krymskiego oraz nie uznaje próby jego aneksji przez państwo-okupanta. Cieszymy się, że Zgromadzenie Ogólne ONZ również w bieżącym roku wyraziło poparcie dla wysiłków na rzecz wyzwolenia Krymu od rosyjskiej okupacji.

W kontekście sytuacji praw człowieka na Krymie szczególnie ważny jest w rezolucji punkt odniesienia się do Konwencji Genewskiej z roku 1949 oraz protokołu dodatkowego do niej z roku 1977. Rosja będąc w konflikcie zbrojnym, powinna przestrzegać zobowiązań państwa-okupanta, w tym humanitarnego traktowania ludności, znajdującej się na okupowanym terytorium, chronienia jej praw na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego.

Jednym z głównych elementów rezolucji pozostaje do dziś ignorowane przez Rosję wezwanie do umożliwienia nieograniczonego dostępu międzynarodowych mechanizmów praw człowieka, w tym Misji obserwacyjnej ONZ praw człowieka na Ukrainie na terytorium czasowo okupowanego półwyspu dla monitorowania i raportowania o sytuacji zgodnie ze swoim mandatem.

Popieramy apel Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wykonania decyzji (zlecenia) Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w sprawie Ukraina przeciwko Rosji z dnia 19 kwietnia 2017 roku, które nie zostało jeszcze wykonane przez Rosję. Społeczność międzynarodowa powinna skonsolidować swoje wysiłki by zmusić Federację Rosyjską do jej wdrożenia.

Wsparcie naszego stanowiska w kwestii Krymu pokazuje, że społeczność międzynarodowa wysłała jasny komunikat do rosyjskich władz okupacyjnych - krymska sprawa nie jest zamknięta, świat ściśle obserwuje działania okupanta, więc winni prześladowań i łamania praw ludności Krymu poniosą odpowiedzialność. Państwo agresor powinno zaprzestać bezprawie na czasowo okupowanym terytorium oraz zapewnić przestrzeganie prawa międzynarodowego.

Ukraina wdzięczna każdemu państwu, które zagłosowało za rezolucją ONZ „Sytuacja praw człowieka na Krymie i w m.Sewastopol (Ukraina)”. Współautorami rezolucji, wraz z Ukrainą zostały 42 kraje z różnych kontynentów (w tym praktyczne wszystkie kraje Unii Europejskiej, USA, Kanada, Australia, Islandia, Norwegia, Czarnogóra, Turcja, Japonia, Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Palau, itp.).

Następnym krokiem powinna zostać deokupacja półwyspu. Podstawa została już założona.