Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:48

Terminy i reguly wydania wiz dla wjazdu na Ukrainę i tranzytu przez jej terytorium dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa

Wizy

  • Zgodnie z dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku obywatele krajów członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu wjeżdżają do Ukrainy i przebywają bezwizowo 90 dni w ciągu 180 dni.
  • Na zasadach wzajemności obywatele Republiki Tureckiej mogą wjeżdżać do Ukrainy bez wiz. Zgodnie z dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 3 grudnia 2013 roku ciągły bezwizowy pobyt w Ukrainie obywateli Republiki Tureckiej może trwać 60 dni w razie, gdy ogólny termin pobytu w Ukrainie nie przekracza 90-ciu dni w ciągu 180 z dnia pierwszego wjazdu.  

 

Obywatele wielu innych państw mogą również korzystać z ruchu bezwizowego w przypadku podróży do Ukrainy. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy:

http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements-for-foreigners

Zgodnie z umowami międzynarodowymi podpisanymi przez Ukrainę, obywatele Azerbejdżanu, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Uzbekistanu nie potrzebują wiz dla wjazdu do Ukrainy.


Krótkoterminowe wizy dla obywateli Australii, Albanii, Gwatemali, Malezji, Meksyku, Nowej Zelandii, Panamy, Singapuru, Turcji i Chorwacji są wydawane bez zaproszenia.

 

Typy wiz

- tranzytowe (typ „B” - dozwolony czas pobytu na terytorium Ukrainy 5 dni)

- krótkoterminowe (typ „C” - dozwolony czas pobytu na terytorium Ukrainy nieprzekraczający 90 dni w ciągu 180 dni licząc od pierwszego dnia wjazdu)

- długoterminowe (typ „D” - wydawane w celu wjazdu na terytorium Ukrainy celem złożenia wniosku w spawie pobytu lub zamieszkanie w Ukrainie na okres dłuższy niż 90 dni).

Wizy cudzoziemcom i bezpaństwowcom udziela się po rozpatrzeniu odpowiednich dokumentów z uwzględnieniem planowanego okresu pobytu w Ukrainie.

W przypadku odmowy wydania wizy cudzoziemiec lub bezpaństwowiec otrzymuje taką decyzję w formie pisemnej. Cudzoziemcom lub bezpaństwowcom przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do szefa misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, gdzie był składany wniosek wizowy. W odwołaniu należy podać uzasadnienie odwołania oraz prośbę ponownego rozpatrzenia wniosku wizowego. Odwołanie może być złożone w terminie 2 miesięcy od momentu otrzymania przez cudzoziemca lub bezpaństwowa odmowy wydania wizy.

Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku wizowego:

Cudzoziemiec lub bezpaństwowiec w celu uzyskania wizy składa osobiście lub przez pełnomocnika następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz wizowy;

- Ważny paszport;

- Dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm;

- Dokument potwierdzający dokonanie opłaty konsularnej chyba, że ustawodawstwo lub umowy międzynarodowe Ukrainy stanowią inaczej;

- W przypadku składania wniosku o wydawanie wizy osobom nieletnim - dokument potwierdzający zgodę drugiego rodzica lub opiekuna prawnego, inne wymagane dokumenty dla samodzielnego wyjazdu nieletniej osoby za granicę lub ich wyjazdu w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekuna prawnego;

- Polisę ubezpieczeniową;

- Dokument potwierdzający cel pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca w Ukrainie.

Obywatele państw trzecich spoza UE przedstawiają również aktualną kartę pobytu potrzebną dla powrotu do miejsca pobytu w Polsce. W razie braku takiego dokumentu cudzoziemiec lub bezpaństwowiec ubiega się o wizę w kraju pochodzenia lub stałego zamieszkania.


W zależności od typu wizy do wniosku wizowego dołącza się następujące dokumenty potwierdzające cel podróży:

Wiza typu B (tranzytowa):

- Dokument potwierdzający tranzytowy charakter podróży (wiza do kraju trzeciego - w razie potrzeby: bilet itp.)

- Dokument potwierdzający charakter tranzytowy przewozu ładunków i pasażerów transportem drogowym;

- Licencja na wykonanie międzynarodowych przewozów, wydana przez właściwy organ kraju przyjmującego.

 

Wiza typu C (krótkoterminowa):

- Zaproszenie według ustalonego wzoru strony przyjmującej, wydane przez terytorialne przedstawicielstwo Służby Migracyjnej Państwa;

- Zaproszenie Ministerstwa, innego organu władzy państwowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego lub organizacji publicznej;

- Umowa na przewóz ładunków i pasażerów transportem drogowym, wraz z licencją dla ruchu międzynarodowego;

- Karta Ukraińca mieszkającego za granicą lub jego osobiste oświadczenie wraz z dokumentami lub dowodami potwierdzającymi pochodzenie ukraińskie takiego cudzoziemca lub bezpaństwowca Małżonek osoby posiadającej Kartę Ukraińca mieszkającego za granicą oraz ich dzieci w razie wspólnego wjazdu i pobytu w Ukrainie składają oświadczenie lub dokument potwierdzający więzy rodzinne;  

- Dokument potwierdzający turystyczny charakter wyjazdu zgodnie z Ustawą Ukrainy „O turystyce”;

- Zaproszenie z ukraińskiego zakładu medycznego;

- Dokument potwierdzający państwową rejestrację inwestycji zagranicznych w gospodarkę Ukrainy w walucie obcej w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy dolarów amerykańskich;

 - Potwierdzenie Komisji ds. Pomocy Humanitarnej przy Gabinecie Ministrów Ukrainy dotyczące wjazdu cudzoziemca lub bezpaństwowca celem zapewnienia pomocy humanitarnej;

- Zaproszenie organizacji religijnej, uzgodnione z organem administracji państwowej, który dokonał rejestracji odpowiedniej organizacji religijnej, w celu krótkotrwałego pobytu w celu wykonania obrzędów religijnych lub innej kanonicznej działalności;

- Wniosek szefa zagranicznego organu środków masowego przekazu w sprawie nadania wizy zagranicznemu korespondentowi albo przedstawicielowi takiego środka masowego przekazu, który wjeżdża do Ukrainy krótkoterminowo w celu wykonania swoich obowiązków służbowych;

- Wniosek organu władzy publicznej państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

 

Wiza typu D (długoterminowa)

- W odpowiedni sposób uwierzytelniona kopia Zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca lub bezpaństwowca, wydanego przez Państwowe Centrum Zatrudnienia lub jego filię terytorialną;

- Kopia decyzji  Zezwolenia na imigrację, wydanego przez Państwową Służbę Migracyjną lub jej filię terytorialną;

- Zezwolenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy na wydanie wiz dla członków rodziny osoby posiadającej status uchodźcy w Ukrainie;

- Oryginał zaproszenia do podjęcia nauki na formularzu standardowym; w okresie od 15 listopada do 15 sierpnia – dokument potwierdzający wsparcie wizowego wystawione przez Ministerstwo Edukacji Młodzieży i Sportu Ukrainy;

- Zaproszenie instytucji publicznej, przedsiębiorstwa lub organizacji, które są odbiorcami projektu międzynarodowej pomocy technicznej;

- Zaproszenie organizacji religijnej, uzgodnione z organem władzy państwowej, który dokonał rejestracji takiej organizacji religijnej, w celu długotrwałego przebywania dla wykonania obrzędów religijnych lub przeprowadzenia innej działalności kanonicznej;

- Zaproszenie zarejestrowanej w odpowiedni sposób filii, oddziału, przedstawicielstwa lub innej organizacji publicznej (pozarządowej) państwa obcego,

- Zaproszenie przedstawicielstwa zagranicznego podmiotu gospodarczego, zarejestrowanego w odpowiedni sposób, uzgodnione przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy;

- Zaproszenie zarejestrowanej w odpowiedni sposób filii lub przedstawicielstwa banku zagranicznego;

- Wniosek zagranicznych mediów, uzgodniony przez Państwowy Komitet ds. Telewizji i Radiofonii Ukrainy;

- Wniosek zagranicznych przedstawicielstw państw obcych lub organizacji międzynarodowych w sprawie wydania wizy dla pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, organizacji międzynarodowych i ich przedstawicielstw, którzy wjeżdżają do Ukrainy dla długotrwałego pobytu w celu wykonania swoich obowiązków służbowych oraz dla członków ich rodzin.

- Wniosek odpowiedniej instytucji państwowej, odpowiedzialnej za realizację programów w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i wolontariatu w sprawie wydania wizy wjazdowej dla cudzoziemca lub bezpaństwowca, który będzie zaangażowany w realizację wspomnianych programów;

- Dokument potwierdzający fakt zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Ukrainy (związek małżeński między obywatelem Ukrainy i cudzoziemcem lub bezpaństwowcem zawarty poza granicami Ukrainy weryfikuje się zgodnie z Ustawą Ukrainy „O Prywatnym Prawie Międzynarodowym”);

- Dokument poświadczający więzy rodzinne pomiędzy cudzoziemcem lub bezpaństwowcem ubiegającym się o wizę oraz cudzoziemcem lub bezpaństwowcem posiadającym zezwolenie na zamieszkanie w Ukrainie czasowe lub stałe (dokumenty, wydane przez właściwe organy państw obcych, powinny być zalegalizowane, chyba że ustawa lub umowa międzynarodowa Ukrainy przewiduje inaczej. Dokumenty składa się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język ukraiński, a w przypadku braku takiej możliwości – na język angielski), kopią odpowiedniego zezwolenia na zamieszkanie w Ukrainie na okres czasowy lub stały oraz standardowym dokumentem potwierdzającym wystarczającą wysokość środków finansowych cudzoziemca lub bezpaństwowca dla utrzymania członków rodziny odwiedzających go w Ukrainie;

- Inne dokumenty, jeżeli jest to przewidziane umowami międzynarodowymi Ukrainy.

 

W razie potrzeby konsul może prosić cudzoziemca lub bezpaństwowca składającego wniosek wizowy o przeprowadzenie wywiadu dodatkowego lub przedstawienie innych dodatkowych dokumentów w celu wyjaśnienia celu podróży.

 

Rozpatrzenie wniosków wizowych

Urząd Konsularny w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletu dokumentów wizowych podejmuję decyzję o udzieleniu wizy.

Rozpatrzenie wniosku o wizę może być przedłużone do 30 dni kalendarzowych w przypadku potrzeby dalszej weryfikacji tych dokumentów.

Ekspresowego (do 15 dni) rozpatrzenia wniosków wizowych dokonuje się na życzenie osoby zainteresowanej, gdy jest to możliwe w terminie określonym przez konsula.

 

Ważność wizy

W zależności od typu termin ważności wizy wynosi:

В (tranzytowa)   – termin wyznaczony w dokumentach będących podstawą dla jej wydania, jednak nie dłużej niż jeden rok;

С (krótkoterminowa) – sześć miesięcy lub termin wyznaczony w dokumentach będących podstawą dla jej wydania, jednak nie dłużej niż 5 lat;

D (długoterminowa) – 45 dni.

Wizy wielokrotne na termin pobytu w Ukrainie powyżej 1 roku ważności są wydawane, gdy cudzoziemiec lub bezpaństwowiec wykorzystał w ciągu dwóch ostatnich lat roczne wizy wielokrotne nie łamiąc prawa ukraińskiego, oraz gdy są podstawy do ubiegania się o taką wizę.

 

Opłaty wizowe

Za wydanie wiz obowiązują następujące opłaty konsularne, chyba że umowy międzynarodowe Ukrainy przewidują inaczej w:

• wiza jednorazowa - 85 USD;

• wiza dwukrotna - 130 USD;

• wiza wielokrotna - 200 USD.

Za ekspresowe rozpatrzenie wniosku wizowego pobiera się podwójną stawkę opłaty konsularnej.

Urzędy konsularne Ukrainy, na zasadach wzajemności, mogą pobierać od obywateli szeregu państw obcych opłaty wizowe odbiegające od wskazanych wyżej stawek taryfowych.

 

Bezpłatnie wizy wydawane są:

1. dzieciom poniżej szóstego roku życia ;

2. osobom posiadającym Kartę Ukraińca mieszkającym za granicą, ich małżonkom oraz dzieciom w przypadku wspólnego wjazdu i pobytu na terytorium Ukrainy;

3. osobom legitymującym się paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi i wjeżdżającym do Ukrainy w sprawach służbowych;

4. pracownikom zagranicznych misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych w Ukrainie i członkom ich rodzin;

5. pracownikom organizacji międzynarodowych i ich misji w Ukrainie oraz członkom ich rodzin;

6. przedstawicielom misji państw obcych przy organizacjach międzynarodowych, które mają siedzibę w Ukrainie i odpowiednio do statutów tych organizacji lub odpowiednich umów międzynarodowych korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, a także członkom ich rodzin;

7. szefom i członkom oficjalnych delegacji państw obcych i osobom im towarzyszącym, odwiedzającym Ukrainę na zaproszenie Prezydenta Ukrainy, Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, Gabinetu Ministrów Ukrainy i Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

8. osobom pełniącym funkcje konsuli honorowych Ukrainy;

9. osobom, wjeżdżającym do Ukrainy dla przekazania pomocy humanitarnej lub prowadzenia działalności charytatywnej, jeżeli wydana została odpowiednia zgoda Komisji ds. Humanitarnej przy Gabinecie Ministrów Ukrainy;

10. osobom, wjeżdżającym do Ukrainy w celu realizacji międzynarodowych projektów pomocy technicznej, zarejestrowanych w odpowiedni sposób oraz posiadającym zaproszenie instytucji państwowej, firmy lub organizacji będącej odbiorcą takiego projektu;

11. pracownikom służb ratunkowych, wjeżdżających do Ukrainy na wniosek Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w celu podjęcia działań ratowniczych;

12. członkom rodzin osób  posiadających status uchodźcy w Ukrainie;


13. członkom formacji wojskowych oraz agencji wjeżdżających do Ukrainy w sprawach służbowych na zaproszenie odpowiednich ministerstw oraz innych centralnych organów władz państwowych.


W przypadku odmowy wydania wizy opłata wizowa nie podlega zwrotowi.

 

Wniosek o przyznanie wizy dla wjazdu do Ukrainy oraz tranzytowego przejazdu przez jej terytorium

 

Terminy wydania wiz dla wjazdu na Ukrainę i tranzytu przez jej terytorium dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa 

Piętnascie dni od daty otrzymania wniosku , dokumentów niezbędnych dla otrzymania wizy i opłaty konsularnej, o ile inaczej nie przewidziano w umowach międzynarodowych Ukrainy.

Rozpatrzenie wniosku  wizowego może zostać przedłużone do trzydziestu dni w przypadku konieczności dalszej weryfikacji złozonych dokumentów.

W trybie pilnym - do piętnastu dni .

O zatwierdzeniu Regulaminu potwierdzenia dostatecznego finansowego zabezpieczenia cudzoziemców oraz bezpaństwowców 

Z dniem 19 grudnia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 4 grudnia 2013 roku nr 884 „O zatwierdzeniu Regulaminu potwierdzenia dostatecznego finansowego zabezpieczenia cudzoziemców oraz bezpaństwowców przy wjeździe do Ukrainy, pobytu w Ukrainie, tranzytu przez terytorium Ukrainy oraz opuszczaniu jej terytorium oraz definiowanie takiego zabezpieczenia”.

Cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy przy wjeździe do Ukrainy, pobytu na terytorium Ukrainy oraz tranzytu przez jej terytorium i wyjazdu poza granice Ukrainy do innego kraju, gdy inne przepisy nie są przywidziane przez ustawodawstwo Ukraińskie, są zobowiązani do posiadania środków finansowych równych 20-krotnemu miesięcznemu minimum egzystencji ustanowionemu w Ukrainie w dniu przekroczenia granicy Ukraińskiej.

Według art. 7 Ustawy Ukrainy „O budżecie publicznym Ukrainy na rok 2013” minimum egzystencji na jedną osobę dorosłą w przeliczeniu na jeden miesiąc wynosiło na dzień 1 grudnia 1176 hrywien ukraińskich.

Jeżeli okres pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca w Ukrainie jest mniejszy lub większy od miesiąca, ta kwota jest dzielona przez średnią arytmetyczną liczbę dni miesiąca (30 dni) i mnożona przez liczbę planowanych dni pobytu (do kwoty dodawane są koszty utrzymania w Ukrainie przez pięć dni):

Koszt utrzymania = ((20 х Minimum egzystencji) : 30) х (liczba dni+5),

Koszt utrzymania – dostateczne zabezpieczenie finansowe;

Minimum egzystencji – minimum egzystencji na jedną osobę dorosłą w przeliczeniu na jeden miesiąc;

Liczba dni – planowana liczba dni pobyty w Ukrainie.

Przy oszacowaniu odpowiedniego zabezpieczenia finansowego cudzoziemca lub bezpaństwowca brane są pod uwagę również odpowiednio potwierdzone zobowiązania finansowe gospodarza, który zaprasza cudzoziemca lub bezpaństwowca. Zgodnie z § 1.13 Reguł wydawania zaproszeń dla cudzoziemców i bezpaństwowców w celu uzyskania wizy na wjazd do Ukrainy, zatwierdzonych przez rozporządzenie MSW Ukrainy z 08.10.2008 nr 524, w swoim wniosku strona zapraszająca potwierdza zabezpieczenie finansowe potrzebne dla cudzoziemca lub bezpaństwowca w okresie jego pobytu w Ukrainie.

Zgodnie z art. 21 ustawy Ukrainy "O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców" dostępność zabezpieczenia finansowego lub gwarancja jego dostępności może być potwierdzona przez przedstawienie do kontroli:
1 ) środków pieniężnych w walucie Ukraińskiej lub walucie obcej;
2 ) dokumentu potwierdzającego możliwość otrzymania środków finansowych w bankach w Ukrainie;
3 ) karty płatniczej z wyciągami z konta bankowego osoby kontrolowanej, potwierdzającej dostępność środków pieniężnych;
4) dokumentu potwierdzającego rezerwację lub opłatę miejsca zamieszkania oraz żywienia w Ukrainie;
5 ) Vouchera turystycznego;
6 ) Listu gwarancyjnego strony zapraszającej cudzoziemca lub bezpaństwowca o przejęcie zobowiązań finansowych związanych z pobytem cudzoziemca lub bezpaństwowca na terytorium Ukrainy;
7 ) biletu na powrót do kraju obywatelstwa lub kraju zamieszkania lub państwa trzeciego.

Kontrola dostępności wystarczającego zabezpieczenia finansowego dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa w przypadku podróży do Ukrainy, pobytu w Ukrainie, tranzytu przez terytorium Ukrainy i wyjazdu do innego kraju, albo poświadczenie możliwości otrzymania odpowiednich środków finansowych w Ukrainie w sposób legalny jest przeprowadzana:
1 ) w urzędach konsularnych Ukrainy przy wnioskowaniu o wydawanie wizy;
2 ) w punktach przekraczania granicy państwowej podczas kontroli granicznej albo według procedury kontroli drugiej linii;
3 ) przez organy regionalne lub służby Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy  podczas przedłużenia dokumentów pobytowych na terytorium Ukrainy lub przy wnioskowaniu strony zapraszającej o zaproszenie w celu uzyskania wizy na wjazd do Ukrainy dla cudzoziemca albo bezpaństwowca.

Jednocześnie przepisy Rozporządzenia nie stosują się wobec:

1) cudzoziemców oraz bezpaństwowców na stałe mieszkających w Ukrainie;

2) osób, wspomnianych w paragrafie piątym oraz szóstym art. 16. Ustawy Ukrainy „O statusie prawnym cudzoziemców oraz bezpaństwowców”, w tym cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy nie ukończyli osiemnastu lat; turystów zagranicznych przebywających w rejsie;

3) cudzoziemców i bezpaństwowców, uwzględnionych przepisami Ustawy Ukrainy "O uchodźcach i osobach potrzebujących dodatkowej lub tymczasowej ochrony."

 

Tekst Rozporządzenia w języku Ukraińskim znajduje się na stronie:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF.